Beschikking ministerie OCW, d.d. 15 juli 2015, 150715 Beschikking WOB LOR Openbaar, pdf
– Bijlage bij de beschikking: de antwoorden op vragen,  150715 Antwoord WOB LOR Openbaar, pdf