In het leerlingdossier van Roy kwam het woord ‘pesten’ niet voor. Dat is raar, omdat problemen met pesten als een rode draad door zijn schoolleven liepen. Zou het komen omdat het een leerlingdossier betreft en geen klassendossier? Noemen scholen geen namen van andere kinderen in het leerlingdossier van Roy uit angst hun privacy te schenden? Uit de emailberichten van de ouders van Roy aan de school bleek duidelijk dat zij signalen hadden afgegeven. De reactie van de school beperkte zich echter tot het gedrag van Roy. Roy moest zich inhouden, zich leren beheersen; agressie regulatietraining was de oplossing. Ik wist dat pesten om de hoek lag. Jaren geleden had ik het gezin bijgestaan toen Roy en zijn zusje erg te lijden hadden onder pesten op de basisschool. Prima kinderen en prima ouders, alleen net een beetje anders. Daar kun je zwaar op worden afgerekend.

Indertijd had de moeder een klacht ingediend bij de Landelijke Klachtencommissie. De advocaat van het schoolbestuur en ik troffen een regeling. Er werd een psycholoog ingeschakeld die de kinderen ging begeleiden en het leerlingdossier werd geschoond tot een beknopt en handzaam dossier waarmee gewerkt kon worden. De school betaalde de psycholoog en de ouders trokken hun klacht in.

Toen de moeder mij na al die jaren weer belde, stond ik meteen op scherp. Een gepest kind is een voor-altijd-beschadigd-kind. Te vroeg verliezen deze kinderen hun vertrouwen in anderen.

De pesters van Roy hadden de kop weer opgestoken in de brugklas. De klas was geen veilige omgeving meer en Roy reageerde heftig. Vooral toen het pesten toenam na een dramatisch verkeersongeval waarbij Roy’s beste vriendje in zijn armen overleed.

Roy was inmiddels geschorst. De reden was dat de school een time-out na het ongeluk van belang vond voor Roy, maar ook omdat hem agressief gedrag werd verweten. Gelukkig was de psycholoog van destijds inmiddels in beeld. Hij was volledig op de hoogte van het pestverleden van Roy. We kozen er voor om het gesprek met school aan te gaan. Geen procedures, geen strijd.

In plaats van hulp krijgt hij de schuld

Ons doel was de problemen van Roy met zijn gedrag, in samenhang te zien met het pesten in de klas. Helaas vielen onze voorstellen, zoals het inschakelen van extern deskundige op het gebied van pesten en een Eigen Kracht Conferentie van Stichting Perspectief, niet in geode aarde. Het tij bleek niet te keren en Roy werd
van school verwijderd. Noch het ministerie van OCW, noch de onderwijsinspectie
zag reden om in te grijpen. De ouders rest enkel een bezwaarprocedure tegen
de verwijdering. Die verwijdering moet van tafel, omdat het Roy in zijn verdere schoolloopbaan een stigma zal opleveren. Uiteindelijk staan de ouders waar ze niet wilden zijn: tegenover de school en mogelijk voor de rechter.

In opdracht van www.balansdigitaal.nl