Incidenten hebben echter het vertrouwen in en de legitimiteit van het huidige besturingsmodel onder druk gezet. In deze brief vindt u onze voorstellen om de bestuurskracht in het onderwijs te versterken. Dat is nodig om ons onderwijs verder te verbeteren: van goed naar excellent, aldus onze minister van Onderwijs in haar brief aan de Tweede Kamer over de ‘bestuurskracht’ van schoolbesturen.

Het lijkt er op dat onze minister, zo kort voor de invoering van Passend Onderwijs, het vertrou- wen in haar schoolbestuurders dreigt te verlie- zen. Dat is slecht nieuws. Immers, het zijn de schoolbesturen die leerlingen met een beper- king, door Passend Onderwijs, moeten onder- steunen.

Er is ook goed nieuws. Naast het verlies aan bestuurskracht neemt de ouderkracht toe. Ouders komen weer in beweging. Langzaam dringt het besef door dat zij zelf, als eindverant- woordelijke voor het welzijn en het onderwijs aan hun kind, de regie weer in handen moeten nemen. Zij maken zich sterk. Op die ouderkracht drijf ik. Het is mijn bron van inspiratie om te zien dat ouders zelden opgeven, dat zij geen onmo- gelijke eisen stellen aan hun kinderen, maar eisen blijven stellen om hun kinderen kansen te bieden.

Terwijl ik dit schrijf zijn er ouders in actie voor leerlingen met dyscalculie; voor eerlijke kansen, ook bij het centraal eindexamen. Zij leggen zich niet neer bij een minister en een machtige
onderwijsinspectie die tot twee keer toe het oordeel van de Commissie Gelijke Behandeling naast zich neerleggen. Zij gaan door en kunnen uw steun gebruiken en zijn bereikbaar via het Steunpunt Dyslexie van Balans.

Als je andere ouders iets te bieden hebt, meld je aan

Een moeder van twee thuiszitters heeft een stichting opgericht met de naam ‘Niet naar school’, waarmee zij ouders van thuiszitters ondersteunt die allemaal in dezelfde moeilijke situatie verkeren. Ik ben te gast geweest bij de moeders van MamaVita, moeders van kinderen met een autismespectrumstoornis, en trof daar een vrolijke bende aan die overloopt van energie. Ik ken de ouders van Havoplus die zich hebben verenigd in Noord-Nederland rond Passend Onderwijs, en de ouders van netwerk­ ouderinitiatieven.nl die al die verschillende initiatieven van ouders in kaart brengen en weer aandacht vragen voor ouderkracht.nl. Een pool van ouders voor ouders. Als je andere ouders iets te bieden hebt, meld je aan. Deel je kennis en ervaring. Steun elkaar, zodat ook de sterke ouders meedragen en zorgen dat de soms overbelaste ouders van kinderen met een beperking zich staande kunnen houden.

In opdracht van www.balansdigitaal.nl