Columns van 2011

9 Items

Strafbankje

door Katinka Slump

Voor Passend Onderwijs is lef nodig. Die gedachte schiet door mijn hoofd terwijl ik kijk naar de moeder die met rechte rug het verwijt aanhoort van de officier van justitie. Zij heeft nagelaten haar zoon op een school in te schrijven en de officier vindt dat strafbaar wegens overtreding van de Leerplichtwet. De moeder weet […]

Leerling als risicofactor

door Katinka Slump

In deze tijd van het jaar stromen de geschillen binnen over toelating en plaatsing van leerlingen. Je zou verwach- ten dat scholen standaard ouders en leerling horen alvorens in zaken zoals deze een beslissing te nemen. Helaas worden ouders steeds vaker niet betrokken bij de beslissing over hun kind. In plaats daarvan gaat de schooldirecteur […]

Samen uit, samen thuis

door Katinka Slump

Een leerling, licht autistisch, wordt na veel problemen van school verwijderd. De reden is dat zich regelmatig incidenten voordeden en de school daaruit heeft geconcludeerd dat ze voor deze leerling en zijn medeleerlingen geen veilige omgeving kan creëren. Het bekende verhaal. Leerlingen met een specifieke problematiek vormen een risico; niet iedere leerkracht is in staat […]

Leren van fouten

door Katinka Slump

‘Misschien blijf ik wel zitten…’. In deze weken worden de ‘bespreekgevallen’ door de docenten gewikt en gewogen; zittenblijven, of toch met de hakken over de sloot over. Aan het begin van het nieuwe schooljaar kwam een moeder bij mij voor advies. Haar dochter Pien was blijven zitten in 4 havo. Pien was het niet eens […]

Parent power

door Katinka Slump

Ouders op de barricade. We beseffen niet half hoeveel we kunnen bereiken als we samenwerken. Daar kwam ik achter toen onze zoon naar groep 8 van de basis- school ging en de school uit zijn voegen begon te barsten. Om die reden werd zijn groep 8, samen met groep 7, onderge- bracht in twee lokalen […]

Opvoeden met school

door Katinka Slump

Elk vak heeft zijn ups and downs. In mijn vak vind ik de ups en downs soms wel heftig. Er wordt maar heel weinig geprocedeerd in het onderwijs. De zaken die ik doe, zijn vaak niet eerder aan de rechter voorge- legd. Als je wint, is dat fantastisch. Je creëert nieuwe jurisprudentie. Er zijn ook […]

Leerplichtwet

door Katinka Slump

De Leerplichtwet is een verouderde wet en is nodig aan vervanging toe. De wet dateert uit 1969. In die tijd bestonden er nog geen computers en hadden scholen het monopolie op het onderwijs; er was immers nog geen internet. En digitaal onderwijs, ook wel afstandsonderwijs genoemd, was toen nog ondenkbaar. Nu kunnen kinderen niet zonder […]

Onderwijsrecht

door Katinka Slump

Hooggeachte mevrouw Bijsterveldt, ‘Waarom laten scholen al die kinderen die thuiszitten niet toe?’1 Even zat ik met mijn mond vol tanden toen de interviewer van EénVandaag voor de uitzending van 18 december 2010 mij dit vroeg. Niet omdat ik het niet wist, maar omdat het antwoord te pijnlijk is. Ik val stil omdat het de […]

Ongelijke behandeling

door Katinka Slump

Vroeger stond gelijke behandeling hoog in het Nederlandse vaandel. De tijden veranderen. Het recht op gelijke behande- ling is tegenwoordig niet vanzelfsprekend meer. Steeds vaker zijn er voorwaarden aan verbonden. Het lijkt er soms op dat het recht op gelijke behandeling alleen nog geldt voor degene die bereid is om zich aan te passen. Helaas […]